Ouderbetrokkenheid

Alle betrokkenen – kinderen, leerkrachten en ouders – zijn verantwoordelijk voor de maximale ontwikkeling van het kind. Dit doen we door middel van openheid naar elkaar, respect voor en vertrouwen in elkaar.

Ouderbetrokkenheid is dan ook een gelijkwaardige en niet -vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de schoolontwikkeling van het kind.

Samenwerking tussen de ouders/verzorgers en school is van belang zodat het kind zich optimaal kan ontplooien binnen zijn/haar mogelijkheden. Ouders kennen hun kind van haver tot gort, weten hoe hun kind zich gedraagt in standaard en afwijkende situaties en kennen de talenten en tekortkomingen van hun kinderen. De school heeft verstand van kennisoverdracht, het ontwikkelen van sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden, weet hoe leercurves verlopen en ziet kinderen in een groepsproces. Wanneer ouders en school erin slagen deze kennis regelmatig en in een open klimaat uit te wisselen, zal dat de ontwikkeling van de leerling ten goede komen. Uit onderzoek ( o.a. Mapp 2003) blijkt dat kinderen beter leren op school, wanneer en een goede samenwerking is tussen de school en de ouders.

We willen de wederzijdse verwachtingen benoemen en vastleggen. Het uitgangspunt is dat leraren, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het schoolbeleid en dat ze samen verantwoordelijk zijn voor elkaar en voor de leerresultaten.

Wat mag u van de school verwachten?

 • De school zorgt voor een veilig klimaat, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.
 • De school stelt zich tot doel de aanwezige talenten van elk kind maximaal te ontwikkelen. Om dat te bereiken stellen we hoge eisen. (Het schoolbeleid staat beschreven in de schoolgids en in het schoolplan.)
 • De school ziet een goede relatie en samenwerking tussen ouders en school als een belangrijke voorwaarde. 
 • De school hecht in het bijzonder aan openheid en respect.
 • Ouders zijn welkom op school.
 • In gesprekken zijn leerlingen, leraren en ouders niet gelijk, maar wel gelijkwaardig.
 • We nemen de tijd voor gesprekken.
 • De school houdt de ouders regelmatig op de hoogte over de voortgang van het onderwijs en over de ontwikkeling van het kind. We organiseren o.a. hiervoor een informatieavond en houden tien-minuten gesprekken.
 • In het geval van bijzonderheden worden de ouders uitgenodigd.
 • De leerkracht is na schooltijd tijd vrij om met ouders te kunnen overleggen. Wenst u een uitgebreider gesprek, dan kan er een afspraak worden gemaakt.
 • De directeur maakt tijd vrij om met ouders te spreken. Bij voorkeur op afspraak.
 • Eens per twee weken ontvangen de ouders een nieuwsbrief.
 • In samenspraak zoeken we naar oplossingen voor problemen.
 • Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders.

Wat mag de school van ouders verwachten?

 • Ouders onderschrijven de uitgangspunten van de school, ook ten aanzien van de algemeen geldende fatsoensnormen, alsmede de gedrags- en schoolregels.
 • Ouders hebben een stimulerende en positieve houding ten opzichte van het onderwijs.
 • Ouders tonen dagelijks belangstelling voor het schoolwerk van hun kind.
 • Ouders geven stimulans bij het maken van huiswerk.
 • Ouders proberen naar vermogen ondersteuning te bieden bij activiteiten (sport, evenementen, acties, e.d.).
 • Ouders informeren de school tijdig in het geval van bijzonderheden.
 • De wetten en regels worden door ouders en leerlingen nageleefd (de leerplichtwet, ouderbijdrage enz.)
 • Bijeenkomsten van de school worden door de ouders bezocht.
 • Ouders zorgen dat hun kind dagelijks op tijd op school is, zodat de lessen om half negen kunnen beginnen. 

 

Gebruik van mail

Tegenwoordig is de mail een handig middel om vragen te stellen of opmerkingen door te geven.
Wij gebruiken de mail voor mededelingen, vragen en afspraken.
Overige zaken doen we altijd via het gesprek. Het is belangrijk om elkaar persoonlijk te spreken en niet via de mail.
We hechten hier grote waarde aan om miscommunicatie te voorkomen.
In een enkel geval wordt er gebruik gemaakt van een groepsapp ten behoeve van een schoolaangelegenheid.
Voor overige zaken kunt u altijd de school bellen. Is de school niet bereikbaar, dan kunt u voor belangrijke zaken de directeur op haar mobiele nummer bellen.