MR-GMR

De medezeggenschapsraad is een inspraakorgaan waarin personeelsleden en ouders gelijkelijk zijn vertegenwoordigd. Op een aantal terreinen dient het bestuur de medezeggenschapsraad (MR) om advies te vragen (adviesrecht) en op een aantal terreinen is er voor de uitvoering van bestuursbesluiten instemming van de medezeggenschapsraad vereist (instemmingsrecht). 
 
Voor de geleding ouders zitten in de medezeggenschapsraad: Tatevik Galstian en Marjolein van Doorn.
Voor de geleding personeel zit in de medezeggenschapsraad: Alma Timmer 


Voor bepaalde (vooral school overstijgende) beleidsbeslissingen heeft het bestuur van de VCO Midden- en Oost-Groningen de instemming of het advies nodig van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit 1 medezeggenschapsraadslid van iedere school. De geleding ouders en personeel zijn hierin opnieuw gelijkelijk vertegenwoordigd. 
 
Het dagelijks bestuur van de GMR bestaat momenteel uit:

  • Mevr. M. Metsemakers (Martine)(personeelsgeleding) 
  • Dhr. R. Heerlien (René)(oudergeleding)

Afgevaardigde van De Hoeksteen is nog niet bekend.